De IEC-Hoogeveen. Wie zijn wij?

De Interkerkelijke Evangelisatie is in 1958 opgericht door de gezamenlijke kerken van Hoogeveen met als doel: door woord, daad en levenswijze de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de lidkerken/gemeenten wordt beleden, te bevorderen onder hen die daaraan vreemd zijn of daarvan vervreemd zijn.

Tot zover ons oorspronkelijk reglement van 1958. In 2014 formuleerden we doel en werkwijze als volgt in een brief aan de Kerkenraden:
Wij zien de rol van de IEC veranderen van een groep die vooral activiteiten organiseert en uitvoert naar een groep die activiteiten ondersteunt, verbindt en stimuleert. Dat past bij een ontwikkeling waarbij evangelisatie activiteiten steeds vaker binnen een gemeente of vanuit een ander initiatief ontstaan: laagdrempelige diensten, Soepactie, Alpha-cursus. Bij veel van deze activiteiten is er behoefte aan een orgaan dat voor bekendheid binnen de verschillende geloofsgemeenschappen kan zorgen, dat kan werven voor vrijwilligers en dat met raad en daad kan ondersteunen.
Daarbij komt dat het voor iedere gemeente afzonderlijk lastig is om goed contact te houden met de samenleving en met andere verwante gemeenschappen. Wij willen de kerken dienen als een orgaan dat ondersteunt en informeert, dat uitdaagt en aanmoedigt om te blijven werken aan de opdracht het evangelie te brengen aan hen die daar onbekend mee zijn. Van daaruit kunnen ook initiatieven worden genomen, zoals bijvoorbeeld de Kerkendag.
Dit alles vraagt om een IEC nieuwe stijl met een aantal nieuwe functies en een nieuwe structuur.

Nieuwe functies

De IEC nieuw stijl zien wij als een orgaan met een aantal nieuwe functies:

Ondersteunen en informeren

De IEC is op de hoogte van de verschillende missionaire activiteiten die vanuit de aangesloten gemeenten worden georganiseerd.

Via de IEC informeren we elkaar daarover, kunnen we oproepen voor vrijwilligers doorgeven (bv voor de Soepactie), kunnen we publiciteit coördineren (borden voor de Warme Kerst). Soms kunnen we heel praktisch ondersteunen (de commissie van de Gebedsweek gebruikt onze bankrekening voor het ontvangen van bijdragen). We kunnen ook lokale initiatieven coördineren voor landelijke activiteiten (bv Project Meer).
De IEC Zangdiensten nemen voor ons een bijzondere plek in. Deze diensten hebben nog steeds een belangrijke functie waarmee een brede groep bereikt wordt. Ze worden door interkerkelijke wijkteams georganiseerd. De IEC draagt financieel bij vanuit de bijdragen van de kerken en ondersteunt de wijkteams.

Motiveren en initiëren

De IEC bemoedigt gemeenteleden en groepen binnen de kerken die ernaar verlangen om actief met evangelisatie bezig te zijn.

Als IEC kunnen we hen met elkaar in contact brengen en ervaringen delen en samen nadenken over nieuwe initiatieven. Daarvoor willen we tweemaal per jaar een toerustingsavond organiseren en (als daar behoefte aan lijkt te zijn) trainingen.
De IEC wil ook de aangesloten kerken helpen door ervaringen uit te wisselen, landelijke missionaire initiatieven te delen en zo van elkaar te leren.
Een voorbeeld van een nieuw plaatselijk initiatief is de Kerkendag die we in 2014 samen met de gemeenschap van kerken organiseren. Uit dergelijke verbindende initiatieven kunnen weer nieuwe ideeën boven komen, die we als IEC verder (helpen) initiëren.

Nieuwe structuur

Om deze functies uit te voeren is een nieuwe structuur nodig van de IEC. We stellen voorop dat de IEC van ons allemaal is. Ons bestaansrecht als Interkerkelijke Evangelisatie Commissie is dat onze gemeenten achter de doelstellingen staan, toegevoegde waarde zien in een gezamenlijke aanpak van een deel van onze evangelisatie en missionaire activiteiten. Daarom willen we jaarlijks met vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten, kerken en geloofsgemeenschappen bij elkaar blijven komen. De vertegenwoordigers informeren de IEC over initiatieven binnen hun gemeente, en geven ook informatie/oproepen uit de IEC door.
De uitvoering van de functies die we hierboven hebben beschreven komt te liggen een kleine kerngroep, die tevens optreedt als bestuur. We denken daarbij aan een groep van ongeveer vijf personen met hart voor evangelisatie, met visie op nieuwe mogelijkheden en met bereidheid om tijd te investeren in het contact met verschillende initiatieven.
Deze kerngroep komt elke twee maanden bij elkaar en houdt nauw contact met de vertegenwoordigers van de gemeenten. De kerngroep organiseert geen reguliere activiteiten, maar zorgt voor ondersteunen en informeren, voor motiveren en initiëren.

De IEC zangdiensten worden evenals nu door de wijkteams georganiseerd. De wijkteams ontmoeten elkaar op een zangdienst overleg (los van de IEC vergaderingen). Zij hebben geregeld overleg met de kerngroep, die ondersteunt met financiën en website etc.
Wij geloven dat deze nieuwe aanpak aansluit op de behoeften van kerken, gemeenten en geloofsgemeenschappen in Hoogeveen.
– Met de nieuwe structuur zetten we de (beperkte!) beschikbare mensen efficiënt en gavengericht in: twee keer per jaar breed overleg met alle vertegenwoordigers, tweemaandelijks overleg kerngroep, apart Zangdiensten Overleg.
– Met de genoemde functies wordt de IEC een orgaan dat kerken goed kan informeren, initiatieven optimaal kan ondersteunen en gemeenteleden kan bemoedigen.

De IEC kent op het moment de volgende deelnemende kerken of gemeenten:

Deelnemers:

  • Bethel (Baptisten gem.)
  • De Schutse (Baptistengem.)
  • Leger des Heils
  • Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Christelijk Gereformeerde Kerk
  • Protestantse Kerk Nederland
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
  • Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

De kerngroep van de IEC heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: Vacant
Penningmeester: Henk Hoving
Zangdiensten: Anne Kuipers
Algemeen lid: Vacant

De kerngroep is dringend op zoek naar iemand die goed bekend is met en in kerkelijk Hoogeveen om de functie van voorzitter te vervullen. Gijs doet dit nu a.i., maar heeft aangegeven vooral bezig te willen zijn in activiteiten.

Vertegenwoordiger van wijkteams:
Wijk Zuid: K. Hoekman
Wijk Centrum: Jean Keijer
Wijk Oost: A. Kuipers
Wijk De Weide: vacant

Vertegenwoordigers van deelnemers:
Leger des Heils: vacant
EC Grote Kerk: wisselende afvaardiging
De Schutse: vacant
GKV: vacant
NGK: vacant
Beth-El: Harry Lichtendonk

Mailadres: info@iec-hoogeveen.nl